សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

$240/Month

  សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  បន្ទប់គេង

  2

  Bath

  1

  សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

$650/ខែ
  បន្ទប់គេង

  2

  Bath

  1

  សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  Bed

  01

  Bath

  01

  សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

$450/ខែ
  Bed

  01

  Bath

  01

  សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំអគារ 48 sqm2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $450/ខែ
 • ទំហំអគារ 48 sqm2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំអគារ 56 sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $400/ខែ
 • ទំហំអគារ 56 sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំអគារ 35 sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $325/ខែ
 • ទំហំអគារ 35 sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំអគារ 120 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $1,600/ខែ
 • ទំហំអគារ 120 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំអគារ 120 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $1,850/ខែ
 • ទំហំអគារ 120 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំអគារ 65sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $550/ខែ
 • ទំហំអគារ 65sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)


  GIANTFOCUS