តារាងព័ត៌មានរបស់អ្នក

អាស័យដ្ឋាន

អគារ159A, ផ្លូវ 63(ផ្លូវព្រះត្រសក់ផ្អែម), សង្កាត់ចតុមុខ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ.

ទូរស័ព្ទ

+855 12 610 710 / +855 10 610 710

អ៊ីម៉េល

botrarealestate@gmail.com

បណ្តាញឆាត

GIANTFOCUS