• ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $2,200/month
 • ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $8,000/month
 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

   បន្ទប់គេង

   2

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $650/ខែ
   បន្ទប់គេង

   2

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 7m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 7m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 12m x 21.5m
 • ទំហំអគារ 9m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   6

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 12m x 21.5m
 • ទំហំអគារ 9m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   6

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

   Bed

   01

   Bath

   01

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $450/ខែ
   Bed

   01

   Bath

   01

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំអគារ 48 sqm2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $450/ខែ
 • ទំហំអគារ 48 sqm2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 12m x 25m
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $1,700/ខែ
 • ទំហំដី 12m x 25m
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ


  GIANTFOCUS