• ទំហំដី 80 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $500/ខែ
 • ទំហំដី 80 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,500/month
 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $1,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 14m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 14m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 10m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 417m2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 417m2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $240/Month

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $3,800/ខែ
 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS