• ទំហំដី 60m x 190m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $100/m2
 • ទំហំដី 2,086m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $110/m2
 • ទំហំដី 26m x 80m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $65/m2
 • ទំហំដី 8,599 m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 2.2ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 2.2ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $125,000
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1,082m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $110,000
 • ទំហំដី 1,082m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 3,522m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $90/m2
 • ទំហំដី 3,522m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 65,378m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $3/m2
 • ទំហំដី 65,378m2
  • ដី, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS