• ទំហំអគារ 7.4m x 21m
  • បន្ទប់គេង4
  • បន្ទប់ទឹក5
 • ទំហំដី 11m x 23m
 • ទំហំអគារ 7.5m x 12m
  • បន្ទប់គេង5
  • បន្ទប់ទឹក6
 • ទំហំដី 8m x 22m
 • ទំហំអគារ 6m x 12m
  • បន្ទប់គេង4
  • បន្ទប់ទឹក5
 • ទំហំដី 15m x 25.88m
 • ទំហំអគារ 13.60m x 16.20m
  • បន្ទប់គេង8
  • បន្ទប់ទឹក7
 • ទំហំដី 20.5m x 45m
 • ទំហំអគារ 18m x 43m
  • ទំហំអគារ 75.65sqm
   • បន្ទប់គេង2
   • បន្ទប់ទឹក2
  • ទំហំអគារ 56 sqm
   • បន្ទប់គេង1
   • បន្ទប់ទឹក1
  • ទំហំអគារ 61sqm
   • បន្ទប់គេង2
  • ទំហំដី 8m x 22m
  • ទំហំអគារ 6m x 12m
   • បន្ទប់គេង4
   • បន្ទប់ទឹក5
  • ទំហំដី 52m x 33m
  • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
   • បន្ទប់គេង9
   • បន្ទប់ទឹក10
  • ទំហំដី 60m2
  • ទំហំអគារ 5m x 12m
   • បន្ទប់គេង3
   • បន្ទប់ទឹក5
  • ទំហំដី 476m2
   • បន្ទប់គេង22
   • បន្ទប់ទឹក25
  • ទំហំដី 721m2
  • ទំហំអគារ 16m x 19m
   • បន្ទប់គេង14
   • បន្ទប់ទឹក14
  • ទំហំដី 16m x 23m
  • ទំហំអគារ 10m x 12m
   • បន្ទប់គេង5
   • បន្ទប់ទឹក6
  • ទំហំដី 20m x 25m
  • ទំហំអគារ 14m x 14m
   • បន្ទប់គេង5
   • បន្ទប់ទឹក6
  • ទំហំដី 514m2
  • ទំហំអគារ 12m x 12m
   • បន្ទប់គេង4
   • បន្ទប់ទឹក5
  • ទំហំដី 8m x 20m
  • ទំហំអគារ 6m x 12m
   • បន្ទប់គេង4
   • បន្ទប់ទឹក5
  • ទំហំដី 1146m2
  • ទំហំអគារ 16m x 24m
   • បន្ទប់គេង7
   • បន្ទប់ទឹក6
  • ទំហំដី 15.5m x 25m
  • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
   • បន្ទប់គេង11
   • បន្ទប់ទឹក9
  • ទំហំដី 4.2m x 30m
  • ទំហំអគារ 4.2m x 16m
   • បន្ទប់គេង4
   • បន្ទប់ទឹក5
  • ទំហំដី 609m2
  • ទំហំអគារ 15m x 20m
   • បន្ទប់គេង6
   • បន្ទប់ទឹក6
  • ទំហំដី 10m x 16m
  • ទំហំអគារ 8m x 10m
   • បន្ទប់គេង5
   • បន្ទប់ទឹក6
  • ទំហំដី 4.3m x 25m
  • ទំហំអគារ 4.3m x 17
   • បន្ទប់គេង6
   • បន្ទប់ទឹក7
  • ទំហំដី 8m x 14m
   • បន្ទប់ទឹក4
  • ទំហំដី 353m2
  • ទំហំអគារ 10m x 30m
   • បន្ទប់គេង17
   • បន្ទប់ទឹក17
  • ទំហំដី 17.5m x 24m
  • ទំហំអគារ 12m x 12m
   • បន្ទប់គេង6
  • ទំហំដី 56.4m x 35m
  • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
   • បន្ទប់គេង10
  • ទំហំដី 4.1m x 22.5m
  • ទំហំអគារ 4.1m x 16m
   • បន្ទប់គេង5
   • បន្ទប់ទឹក6
  • ទំហំអគារ 5m x 12m
   • បន្ទប់គេង4
   • បន្ទប់ទឹក5
  • ទំហំដី 8m x 15m
  • ទំហំអគារ 8m x 12m
   • ទំហំដី 7.5m x 22m
   • ទំហំអគារ 6m x 12m
    • បន្ទប់គេង4
    • បន្ទប់ទឹក5
   • ទំហំដី 8m x 22m
   • ទំហំអគារ 6m x 12m
    • បន្ទប់គេង4
    • បន្ទប់ទឹក5
   • ទំហំដី 10m x 25m(250m2)
   • ទំហំអគារ 2,403.50m2
    • ទំហំដី 8.5m x 22m
    • ទំហំអគារ 8.5m x 15m
     • បន្ទប់គេង6
     • បន្ទប់ទឹក6
    • ទំហំដី 10m x 25m
    • ទំហំអគារ 10m x 25m
     • បន្ទប់គេង30
    • ទំហំដី 16m x 27m (432m2)
    • ទំហំអគារ 2,710m2
     • បន្ទប់គេង69
    • ទំហំដី 14.5m x 17.2m
     • បន្ទប់គេង12
     • បន្ទប់ទឹក4
    • ទំហំដី 177m2
    • ទំហំអគារ 8m x 16m
     • បន្ទប់គេង2
     • បន្ទប់ទឹក8
    • ទំហំដី 134m2
    • ទំហំអគារ 11m x 11m
     • បន្ទប់គេង5
     • បន្ទប់ទឹក3
    • ទំហំដី 13m x 25m
    • ទំហំអគារ 12m x 21m
     • បន្ទប់គេង31
     • បន្ទប់ទឹក28
    • ទំហំដី 514m2
    • ទំហំអគារ 12m x 12m
     • បន្ទប់គេង4
     • បន្ទប់ទឹក5
    • ទំហំដី 353m2
    • ទំហំអគារ 10m x 30m
     • បន្ទប់គេង17
     • បន្ទប់ទឹក17
    • ទំហំដី 1076m2
     • បន្ទប់គេង24
     • បន្ទប់ទឹក27
    • ទំហំដី 14m x 20m
    • ទំហំអគារ 12m x 14m
     • បន្ទប់គេង23
     • បន្ទប់ទឹក27
    • ទំហំអគារ 77m2
     • បន្ទប់គេង1
     • បន្ទប់ទឹក1
    • ទំហំអគារ 51.33m2
     • បន្ទប់គេង1
     • បន្ទប់ទឹក1
    • ទំហំអគារ 158,23m2
     • បន្ទប់គេង2
     • បន្ទប់ទឹក2
    • ទំហំដី 306m2
    • ទំហំអគារ 2,142m2
     • បន្ទប់គេង21
    • ទំហំដី 16m x 25m
    • ទំហំអគារ 13m x 16m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក07
    • ទំហំដី 16.80m x 26m
    • ទំហំអគារ 12.50m x 15m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក07
    • ទំហំដី 6.50m x 22m
    • ទំហំអគារ 4.50m x 18m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 4.15m x 23m
    • ទំហំអគារ 4.15m x 14m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 6m x 28m
    • ទំហំអគារ 6m x 14m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 7m x 15.20m
    • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
    • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 8m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 8m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 8m x 20m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 7.50m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 4.20m x 20m
    • ទំហំអគារ 4.20m x 20m
     • បន្ទប់គេង01
     • បន្ទប់ទឹក01
    • ទំហំដី 4m x 16m
    • ទំហំអគារ 4m x 16m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 8m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 562m2
    • ទំហំអគារ 8m x 12m
     • បន្ទប់គេង06
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
    • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
    • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 6.55m x 15.20m
    • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 5m x 21.50m
    • ទំហំអគារ 5m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 13m x 25m
    • ទំហំអគារ 13m x 8m
     • បន្ទប់គេង02
     • បន្ទប់ទឹក02
    • ទំហំដី 13.14m x 24m
    • ទំហំអគារ 7.60m x 12m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 8.27m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 7.50m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 8.60m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 7.50m x 25m
    • ទំហំអគារ 6m x 15m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 8.60m x 22m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 25m x 35m
    • ទំហំអគារ 12m x 12m
     • បន្ទប់គេង06
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 7.80m x 25m
    • ទំហំអគារ 6m x 15m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 5m x 19m
    • ទំហំអគារ 5m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 589m2
    • ទំហំអគារ 12.50m x 13m
     • បន្ទប់គេង06
     • បន្ទប់ទឹក07
    • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
    • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 5.10m x 20m
    • ទំហំអគារ 5.1m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី ..m x ..m
    • ទំហំអគារ 5m X 12m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក02
    • ទំហំដី 18m x 25m
    • ទំហំអគារ 15m x 17m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 30m x 38m
    • ទំហំអគារ 12m x 12m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី ..m x ..m
    • ទំហំអគារ 4.20m x 9.50m
     • បន្ទប់គេង01
     • បន្ទប់ទឹក01
    • ទំហំដី 104m2
    • ទំហំអគារ 4.20m x 22m
     • បន្ទប់គេង12
     • បន្ទប់ទឹក14
    • ទំហំដី 7.50m x 21m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 20m x 25m
    • ទំហំអគារ 12m x 12m
     • បន្ទប់គេង05
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី 800m2
    • ទំហំអគារ 12m x 12m
     • បន្ទប់គេង06
     • បន្ទប់ទឹក06
    • ទំហំដី ..m x ..m
    • ទំហំអគារ 6m x 12m
     • បន្ទប់គេង04
     • បន្ទប់ទឹក05
    • ទំហំដី 6.88m x 15.20m
    • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
     • បន្ទប់គេង03
     • បន្ទប់ទឹក04
    • ទំហំដី 14m x 24m
    • ទំហំអគារ 7.60m x 12m
     • បន្ទប់គេង5
     • បន្ទប់ទឹក6
    • ទំហំដី 13m x 35m
    • ទំហំអគារ 10m x 27m
     • បន្ទប់គេង14
     • បន្ទប់ទឹក13
     • បន្ទប់គេង2
     • បន្ទប់ទឹក1
    • ទំហំដី 20m x 25m
    • ទំហំអគារ 7m x 18m
     • បន្ទប់គេង4
     • បន្ទប់ទឹក5
    • ទំហំដី 12m x 21.5m
    • ទំហំអគារ 9m x 17m
     • បន្ទប់គេង6
     • បន្ទប់គេង01
     • បន្ទប់ទឹក01
    • ទំហំអគារ 48 sqm2
     • ទំហំដី 20m x 30m
      • បន្ទប់គេង08
     • ទំហំដី 20m x 25m
     • ទំហំអគារ 10m x 18m
      • បន្ទប់គេង6
      • បន្ទប់ទឹក7
     • ទំហំដី 600m2
     • ទំហំអគារ 14m x 18m
      • ទំហំដី 25m x 57m
       • ទំហំអគារ 56 sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 35 sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 120 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំដី 10m x 25m
       • ទំហំអគារ 8.2m x 22m
        • បន្ទប់គេង33
        • បន្ទប់ទឹក34
       • ទំហំអគារ 120 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំដី 9m x 30
       • ទំហំអគារ 8mx 22m
        • បន្ទប់គេង17
        • បន្ទប់ទឹក18
       • ទំហំអគារ 65sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 58sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 700 sqm
        • បន្ទប់ទឹក7
       • ទំហំដី 140 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំអគារ 41m2
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 181sqm
        • បន្ទប់គេង3
        • បន្ទប់ទឹក3
       • ទំហំអគារ 145 sqm
        • បន្ទប់គេង3
        • បន្ទប់ទឹក3
       • ទំហំដី 420m2
       • ទំហំអគារ 14m x 18m
        • បន្ទប់គេង6
        • បន្ទប់ទឹក6
       • ទំហំដី 332m2
       • ទំហំអគារ 5,148.9m2
        • បន្ទប់គេង59
       • ទំហំដី 15m x 23m
       • ទំហំអគារ 14m x 19m
        • បន្ទប់គេង38
        • បន្ទប់ទឹក38
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំដី 16.5m x 25m
       • ទំហំអគារ 14m x 18m
        • បន្ទប់គេង11
        • បន្ទប់ទឹក11
       • ទំហំអគារ 120m2
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំអគារ 82 sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំអគារ 62m2
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំអគារ 78m2
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 8m x 16m
        • បន្ទប់គេង10
        • បន្ទប់ទឹក11
       • ទំហំអគារ 200 sqm
        • បន្ទប់គេង3
        • បន្ទប់ទឹក4
       • ទំហំអគារ 4.2m x 18m
        • បន្ទប់គេង5
        • បន្ទប់ទឹក6
       • ទំហំអគារ 280m2
        • បន្ទប់គេង16
        • បន្ទប់ទឹក17
       • ទំហំអគារ 220 sqm
        • បន្ទប់គេង3
        • បន្ទប់ទឹក3
       • ទំហំដី 190m2
       • ទំហំអគារ 1,547m2+ 80m2 (Roof)
        • បន្ទប់គេង13
        • បន្ទប់ទឹក13
       • ទំហំអគារ 75 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 115 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំអគារ 145 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំអគារ 75 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំអគារ 75 sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 300m2
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក3
       • ទំហំអគារ 120 sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 450 sqm
        • បន្ទប់ទឹក3
       • ទំហំអគារ 300 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក3
       • ទំហំអគារ 148m2
        • បន្ទប់គេង35
        • បន្ទប់ទឹក35
       • ទំហំអគារ 6m x 9m
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំដី 20m x 30m
       • ទំហំអគារ 18m x 30m
        • បន្ទប់គេង9
       • ទំហំដី 20m x 25m
       • ទំហំអគារ 16m x 12m
        • បន្ទប់គេង7
       • ទំហំអគារ 51 sqm
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
        • បន្ទប់គេង5
        • បន្ទប់ទឹក7
       • ទំហំដី 14m x 23m
       • ទំហំអគារ 9m x 12m
        • បន្ទប់គេង5
        • បន្ទប់ទឹក7
       • ទំហំដី 14.5m x 24m
       • ទំហំអគារ 12.3m x 21m
        • បន្ទប់គេង63
        • បន្ទប់ទឹក63
       • ទំហំអគារ 45m2
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំអគារ 105m2
        • បន្ទប់គេង1
        • បន្ទប់ទឹក1
       • ទំហំដី 7.5m x 22m
       • ទំហំអគារ 6m x 12m
        • បន្ទប់គេង4
        • បន្ទប់ទឹក5
       • ទំហំអគារ 100 sqm
        • បន្ទប់គេង2
        • បន្ទប់ទឹក2
       • ទំហំដី 16m x 25m
       • ទំហំអគារ 12m x 20m
        • ទំហំអគារ 65 sqm
         • បន្ទប់គេង1
         • បន្ទប់ទឹក1
        • ទំហំដី 18.5m x 25m
        • ទំហំអគារ 12m x 19m
         • បន្ទប់គេង5
         • បន្ទប់ទឹក6
        • ទំហំអគារ 149 m2
         • បន្ទប់គេង3
         • បន្ទប់ទឹក3
        • ទំហំអគារ 118m2
         • បន្ទប់គេង3
         • បន្ទប់ទឹក2
        • ទំហំដី 20m x 80m
        • ទំហំអគារ 17m x 34m
         • បន្ទប់គេង59
         • បន្ទប់ទឹក59
        • ទំហំដី 15m x 21m
         • បន្ទប់គេង26
         • បន្ទប់ទឹក26
        • ទំហំអគារ 420m2
         • បន្ទប់គេង4
         • បន្ទប់ទឹក4
        • ទំហំអគារ 60m2
         • បន្ទប់គេង2
         • បន្ទប់ទឹក1
        • ទំហំអគារ 55m2
         • បន្ទប់គេង1
         • បន្ទប់ទឹក1
        • ទំហំដី 16m x 25m
        • ទំហំអគារ 12m x 20m
         • ទំហំដី 22m x 80m
         • ទំហំអគារ 17m x 31m
          • បន្ទប់ទឹក2
         • ទំហំដី 14m x 24m
         • ទំហំអគារ 7.6m x 12m
          • បន្ទប់គេង5
          • បន្ទប់ទឹក6
         • ទំហំដី 52m x 33m
         • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
          • បន្ទប់គេង9
          • បន្ទប់ទឹក10
         • ទំហំដី 14.5m x 24m
         • ទំហំអគារ 12.3m x 21m
          • បន្ទប់គេង63
          • បន្ទប់ទឹក63
         • ទំហំអគារ 150m2
          • បន្ទប់គេង3
          • បន្ទប់ទឹក3
          • បន្ទប់គេង56
          • បន្ទប់ទឹក56
         • ទំហំអគារ 15m x 20m
          • បន្ទប់គេង17
          • បន្ទប់ទឹក19
         • ទំហំអគារ 150m2
          • បន្ទប់គេង2
          • បន្ទប់ទឹក2
         • ទំហំអគារ 240m2
          • បន្ទប់គេង4
          • បន្ទប់ទឹក4
         • ទំហំដី 17m x 20m
         • ទំហំអគារ 16m x 9m
          • បន្ទប់គេង7
          • បន្ទប់ទឹក7
         • ទំហំដី 18.5m x 23m
         • ទំហំអគារ 13m x 13m
          • បន្ទប់គេង7
          • បន្ទប់ទឹក8
         • ទំហំដី 18m x 25m
         • ទំហំអគារ 12m x 18m
          • បន្ទប់គេង5
          • បន្ទប់ទឹក6
         • ទំហំដី 20m x 25m
         • ទំហំអគារ 12m x 12m
          • បន្ទប់គេង6
          • បន្ទប់ទឹក7
         • ទំហំដី 15m x 25m
         • ទំហំអគារ 12m x 20m
          • បន្ទប់គេង13
          • បន្ទប់គេង1
          • បន្ទប់ទឹក1
         • ទំហំដី 18m x 28m
          • បន្ទប់គេង15
          • បន្ទប់ទឹក15
         • ទំហំដី 722m2
         • ទំហំអគារ 15m x 18m
          • បន្ទប់គេង5
          • បន្ទប់ទឹក6
         • ទំហំអគារ 10m x 30m
          • បន្ទប់គេង23
         • ទំហំដី 15m x 23m
         • ទំហំអគារ 14m x 19m
          • បន្ទប់គេង38
         • ទំហំអគារ 88 sqm
          • បន្ទប់គេង1
          • បន្ទប់ទឹក1
         • ទំហំដី 20m x 25m
         • ទំហំអគារ 15m x 16m
          • បន្ទប់គេង7
          • បន្ទប់ទឹក9
         • ទំហំដី 476m2
          • បន្ទប់គេង22
          • បន្ទប់ទឹក25
         • ទំហំដី 260m2
         • ទំហំអគារ 240m2
          • បន្ទប់គេង6
          • បន្ទប់ទឹក6
         • ទំហំអគារ 20m x 33m
          • បន្ទប់គេង7
          • បន្ទប់ទឹក8
         • ទំហំអគារ 95 sqm
          • បន្ទប់គេង2
          • បន្ទប់ទឹក2
         • ទំហំអគារ 80 sqm
          • បន្ទប់គេង2
          • បន្ទប់ទឹក2
         • ទំហំដី 721m2
         • ទំហំអគារ 16m x 19m
          • បន្ទប់គេង14
          • បន្ទប់ទឹក14
         • ទំហំអគារ 386 sqm
          • បន្ទប់គេង4
          • បន្ទប់ទឹក4
         • ទំហំដី 12m x 28m
         • ទំហំអគារ 12m x 24m
          • បន្ទប់គេង62
          • បន្ទប់ទឹក62
         • ទំហំអគារ 190.3 sqm
          • បន្ទប់គេង3
          • បន្ទប់ទឹក3
         • ទំហំអគារ 4.5m x 30m
          • បន្ទប់គេង21
          • បន្ទប់ទឹក21
         • ទំហំដី 8m x 30m
         • ទំហំអគារ 8m x 27m
          • បន្ទប់គេង33
          • បន្ទប់ទឹក35
         • ទំហំដី 13m x 25m
         • ទំហំអគារ 10m x 15m
          • ទំហំដី 230m2
          • ទំហំអគារ 13m x 18m
           • បន្ទប់ទឹក2
          • ទំហំដី 11.5m x 22m
          • ទំហំអគារ 11m x 20m
           • ទំហំដី 17.5m x 28m
           • ទំហំអគារ 11m x 21m
            • បន្ទប់គេង5
            • បន្ទប់ទឹក7
           • ទំហំដី 15.5m x 25m
           • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
            • បន្ទប់គេង11
            • បន្ទប់ទឹក9
           • ទំហំដី 332m2
           • ទំហំអគារ 5,148.9m2
            • បន្ទប់គេង59
           • ទំហំដី 17m x 25m
           • ទំហំអគារ 14m x 14m
            • បន្ទប់គេង2
            • បន្ទប់ទឹក7
           • ទំហំដី 609m2
           • ទំហំអគារ 15m x 20m
            • បន្ទប់គេង6
            • បន្ទប់ទឹក6
           • ទំហំដី 496m2
           • ទំហំអគារ 100m2
            • បន្ទប់គេង4
            • បន្ទប់ទឹក5
           • ទំហំអគារ 9m x 16m
            • បន្ទប់គេង10
            • បន្ទប់ទឹក10
           • ទំហំដី 9m x 30m
           • ទំហំអគារ 8.2m x 26m
            • បន្ទប់ទឹក4
           • ទំហំដី 11.7m x 31m
           • ទំហំអគារ 10m x 30m
            • បន្ទប់គេង17
            • បន្ទប់ទឹក17
           • ទំហំអគារ 11m x 14m
            • បន្ទប់គេង24
           • ទំហំដី 13m x 45m
           • ទំហំអគារ 8m x 16m
            • បន្ទប់គេង6
            • បន្ទប់ទឹក8
           • ទំហំដី 20m x 30m
           • ទំហំអគារ 16m x 25m
            • បន្ទប់គេង10
           • ទំហំអគារ 16m x 28m
            • បន្ទប់គេង11
           • ទំហំដី 7.97m x 22m
           • ទំហំអគារ 6m x 12m
            • បន្ទប់គេង4
            • បន្ទប់ទឹក5
           • ទំហំដី 298m2
           • ទំហំអគារ 1,960m2
            • បន្ទប់គេង42 units
           • ទំហំដី 9m x 28m
           • ទំហំអគារ 8m x 21m
            • បន្ទប់គេង14
            • បន្ទប់ទឹក14
           • ទំហំដី 18m x 50m (900m2)
           • ទំហំអគារ 14m x 20m
            • បន្ទប់គេង5
            • បន្ទប់ទឹក5
           • ទំហំដី 17.6m x 48m
           • ទំហំអគារ 17.6m x 18m & 14m x 28m
            • បន្ទប់គេង44
           • ទំហំដី 20.47m x 40m (800m2)
            • ទំហំដី 630m2
             • បន្ទប់គេង75
            • ទំហំដី 15m x 25m
            • ទំហំអគារ 13.5m x 22m
             • បន្ទប់គេង35
            • ទំហំអគារ 700 sqm
             • បន្ទប់គេងOpen Space
             • បន្ទប់ទឹក7
            • ទំហំអគារ 8.4m x 18m
             • បន្ទប់គេង12
             • បន្ទប់ទឹក12
            • ទំហំអគារ 4.2m x 30m
             • បន្ទប់គេង4
             • បន្ទប់ទឹក4
            • ទំហំដី 16m x 20m
            • ទំហំអគារ 12m x 12m
             • បន្ទប់គេង7
             • បន្ទប់ទឹក8
            • ទំហំដី 8m x 17m
            • ទំហំអគារ 8m x 16m
             • បន្ទប់គេងOffice
            • ទំហំដី 16m x 25m
            • ទំហំអគារ 13m x 16m
             • បន្ទប់គេង4
             • បន្ទប់ទឹក5
             $1,000-$1,500/ខែ
            • ទំហំអគារ 94sqm
             • បន្ទប់គេង2
            • ទំហំដី 231m2
            • ទំហំអគារ 12.5m x 15m
             • ទំហំដី 10m x 25m
             • ទំហំអគារ 8m x 24m
              • បន្ទប់គេង4
              • បន្ទប់ទឹក5
             • ទំហំដី 133m2
             • ទំហំអគារ 8m x 12m
              • ទំហំដី 20m x 25m
              • ទំហំអគារ 18m x 20m
               • បន្ទប់គេង19
               • បន្ទប់ទឹក17
              • ទំហំអគារ 8m x 12m
               • បន្ទប់គេង7
               • បន្ទប់ទឹក7
              • ទំហំដី 8.5m x 22m
              • ទំហំអគារ 8.5m x 15m
               • បន្ទប់គេង6
               • បន្ទប់ទឹក6
              • ទំហំដី 16m x 35m
              • ទំហំអគារ 16mx 20m
               • បន្ទប់គេង5
               • បន្ទប់ទឹក7
              • ទំហំដី 22m x 32m
              • ទំហំអគារ 20m x 30m
               • ទំហំដី 14.5m x 17.2m
                • បន្ទប់គេង12
                • បន្ទប់ទឹក4
               • ទំហំដី 23m x 16m
               • ទំហំអគារ 20m x 16m
                • ទំហំដី 35m x 23.5m
                • ទំហំអគារ 23m x 15m
                 • ទំហំអគារ 940m2
                  • បន្ទប់ទឹក3
                 • ទំហំដី 11m x 18m
                 • ទំហំអគារ 10m x 14m
                  • បន្ទប់គេង16
                  • បន្ទប់ទឹក16
                 • ទំហំដី 9m x 16m
                 • ទំហំអគារ 8m x 16m
                  • បន្ទប់គេង2
                  • បន្ទប់ទឹក8
                 • ទំហំដី 11m x 18m
                 • ទំហំអគារ 10.50m x 17.50m
                  • បន្ទប់គេង11
                 • ទំហំដី 20m x 25m
                 • ទំហំអគារ 12m x 20m
                  • បន្ទប់គេង9
                  • បន្ទប់ទឹក11
                 • ទំហំដី 20m x 30m
                 • ទំហំអគារ 5000m2
                  • បន្ទប់គេង104
                  • បន្ទប់ទឹក104
                 • ទំហំដី 14.2m x 23m
                 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
                  • បន្ទប់គេង56
                  • បន្ទប់ទឹក56
                 • ទំហំដី 20m x 30m
                  • បន្ទប់គេង6
                  • បន្ទប់ទឹក6
                 • ទំហំដី 17m x 27m
                  • បន្ទប់គេង10
                  • បន្ទប់ទឹក5
                 • ទំហំដី 20m x 25m
                 • ទំហំអគារ 16m x 16m
                  • បន្ទប់គេង6
                  • បន្ទប់ទឹក6
                 • ទំហំដី 20m x 30m
                  • បន្ទប់គេង10
                  • បន្ទប់ទឹក10
                 • ទំហំដី 17m x 30m
                 • ទំហំអគារ 17m x 22m
                  • បន្ទប់គេង20
                  • បន្ទប់ទឹក20
                 • ទំហំដី 32m x 30m
                 • ទំហំអគារ 15m x 22m
                  • បន្ទប់គេង10
                  • បន្ទប់ទឹក10
                 • ទំហំដី 6m x 20m
                 • ទំហំអគារ 6m x 18m
                  • បន្ទប់គេង17
                  • បន្ទប់ទឹក17
                 • ទំហំដី 13m x 25m
                 • ទំហំអគារ 11m x 21m
                  • បន្ទប់គេង31
                  • បន្ទប់ទឹក28
                 • ទំហំដី 11m x 16m
                 • ទំហំអគារ 11m x 16m
                  • បន្ទប់គេង10
                  • បន្ទប់ទឹក10
                 • ទំហំដី 9m x 28m
                 • ទំហំអគារ 8m x 21m
                  • បន្ទប់គេង15
                  • បន្ទប់ទឹក24
                 • ទំហំដី 308m2
                 • ទំហំអគារ 19m x 16m
                  • បន្ទប់គេង6
                  • បន្ទប់ទឹក6
                 • ទំហំដី 20m x 30m
                  • បន្ទប់គេង8
                  • បន្ទប់ទឹក8
                 • ទំហំដី 650m2
                 • ទំហំអគារ 14m x 16m
                  • បន្ទប់គេង4
                  • បន្ទប់ទឹក4
                 • ទំហំដី 20m x 30m
                 • ទំហំអគារ 18m x 25m
                  • បន្ទប់គេងOffice space