• ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $1,500 /ខែ
 • ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $8,000/month
 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 22m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   34

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $10,000/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 22m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   34

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំអគារ 700 sqm
  • បន្ទប់ទឹក

   7

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $4,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 700 sqm
  • បន្ទប់ទឹក

   7

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 332m2
 • ទំហំអគារ 5,148.9m2
  • បន្ទប់គេង

   59

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $44,000/ខែ
 • ទំហំដី 332m2
 • ទំហំអគារ 5,148.9m2
  • បន្ទប់គេង

   59

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 15m x 23m
 • ទំហំអគារ 14m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   38

   បន្ទប់ទឹក

   38

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $35,000/ខែ
 • ទំហំដី 15m x 23m
 • ទំហំអគារ 14m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   38

   បន្ទប់ទឹក

   38

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំអគារ 280m2
  • បន្ទប់គេង

   16

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $12,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 280m2
  • បន្ទប់គេង

   16

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 190m2
 • ទំហំអគារ 1,547m2+ 80m2 (Roof)
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $12,000/ខែ
 • ទំហំដី 190m2
 • ទំហំអគារ 1,547m2+ 80m2 (Roof)
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំអគារ 148m2
  • បន្ទប់គេង

   35

   បន្ទប់ទឹក

   35

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $6,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 148m2
  • បន្ទប់គេង

   35

   បន្ទប់ទឹក

   35

   សម្រាប់ជួល, អគារ


  GIANTFOCUS