• ទំហំដី 909m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

  $1,350,000
 • ទំហំដី 909m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   68

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់លក់, អគារ

  $6,800,000
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   68

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 476m2
  • បន្ទប់គេង

   22

   បន្ទប់ទឹក

   25

   សម្រាប់លក់, អគារ

  $1.4M
 • ទំហំដី 476m2
  • បន្ទប់គេង

   22

   បន្ទប់ទឹក

   25

   សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $6,000/m2
 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 8m x 15m
 • ទំហំអគារ 8m x 12m
  • សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $480,000
 • ទំហំដី 8m x 15m
 • ទំហំអគារ 8m x 12m
  • សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 10m x 25m(250m2)
 • ទំហំអគារ 2,403.50m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

  $1.9M
 • ទំហំដី 10m x 25m(250m2)
 • ទំហំអគារ 2,403.50m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 25m
  • បន្ទប់គេង

   30

   សម្រាប់លក់, អគារ

  $1.8M
 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 25m
  • បន្ទប់គេង

   30

   សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 16m x 27m (432m2)
 • ទំហំអគារ 2,710m2
  • បន្ទប់គេង

   69

   សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 16m x 27m (432m2)
 • ទំហំអគារ 2,710m2
  • បន្ទប់គេង

   69

   សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 470m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

  $3.8M
 • ទំហំដី 470m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ


  GIANTFOCUS