• ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $1,500 /ខែ
 • ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 22m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   34

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $10,000/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 22m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   34

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 15m x 23m
 • ទំហំអគារ 14m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   38

   បន្ទប់ទឹក

   38

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $35,000/ខែ
 • ទំហំដី 15m x 23m
 • ទំហំអគារ 14m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   38

   បន្ទប់ទឹក

   38

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 190m2
 • ទំហំអគារ 1,547m2+ 80m2 (Roof)
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $12,000/ខែ
 • ទំហំដី 190m2
 • ទំហំអគារ 1,547m2+ 80m2 (Roof)
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 15m x 23m
 • ទំហំអគារ 14m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   38

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $3x,000/ខែ
 • ទំហំដី 15m x 23m
 • ទំហំអគារ 14m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   38

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំអគារ 4.5m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   21

   បន្ទប់ទឹក

   21

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $16,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 4.5m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   21

   បន្ទប់ទឹក

   21

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 8m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   35

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $10,000/ខែ
 • ទំហំដី 8m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   35

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 11.7m x 31m
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 11.7m x 31m
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 298m2
 • ទំហំអគារ 1,960m2
  • បន្ទប់គេង

   42 units

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $18,000/ខែ
 • ទំហំដី 298m2
 • ទំហំអគារ 1,960m2
  • បន្ទប់គេង

   42 units

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន


  GIANTFOCUS