• ទំហំដី 12m x 21.5m
 • ទំហំអគារ 9m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   6

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 12m x 21.5m
 • ទំហំអគារ 9m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   6

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំដី 12m x 25m
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $1,700/ខែ
 • ទំហំដី 12m x 25m
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំអគារ 450m2
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $11/m2
 • ទំហំអគារ 450m2
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំអគារ 180m2
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $7,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 180m2
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំអគារ 6m x 9m
  • Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $2,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 6m x 9m
  • Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំអគារ 20m x 33m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $5,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 20m x 33m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំអគារ 300m2 Up
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $20/m2
 • ទំហំអគារ 300m2 Up
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំដី 230m2
 • ទំហំអគារ 13m x 18m
  • បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 230m2
 • ទំហំអគារ 13m x 18m
  • បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំអគារ 304m2
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $6,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 304m2
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ


  GIANTFOCUS