សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

$240/Month

  សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $3,800/ខែ
 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $1,500 /ខែ
 • ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $1,200/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 35m x 40m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $7,500/ខែ
 • ទំហំដី 35m x 40m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $2,200/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $8,000/month
 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS