• ទំហំដី 35m x 40m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $7,500/ខែ
 • ទំហំដី 35m x 40m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $2,200/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   08

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   08

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 600m2
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 600m2
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 16.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   11

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 16.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   11

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 16m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 16m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 17m x 20m
 • ទំហំអគារ 16m x 9m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,000/ខែ
 • ទំហំដី 17m x 20m
 • ទំហំអគារ 16m x 9m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS