• ទំហំដី 15m x 25.88m
 • ទំហំអគារ 13.60m x 16.20m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $2.1M
 • ទំហំដី 15m x 25.88m
 • ទំហំអគារ 13.60m x 16.20m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 721m2
 • ទំហំអគារ 16m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   14

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $3.5M
 • ទំហំដី 721m2
 • ទំហំអគារ 16m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   14

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 514m2
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $1.6M
 • ទំហំដី 514m2
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1146m2
 • ទំហំអគារ 16m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $1.1M
 • ទំហំដី 1146m2
 • ទំហំអគារ 16m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 609m2
 • ទំហំអគារ 15m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $1.9M
 • ទំហំដី 609m2
 • ទំហំអគារ 15m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 456m2
 • ទំហំអគារ 189.44m2
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $2.1M
 • ទំហំដី 456m2
 • ទំហំអគារ 189.44m2
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS