បន្ទប់គេង

  5

  បន្ទប់ទឹក

  7

  បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

$4,000/ខែ
  បន្ទប់គេង

  5

  បន្ទប់ទឹក

  7

  បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 14m x 23m
 • ទំហំអគារ 9m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   7

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 14m x 23m
 • ទំហំអគារ 9m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   7

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 18.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 18.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 14m x 24m
 • ទំហំអគារ 7.6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $5,000/ខែ
 • ទំហំដី 14m x 24m
 • ទំហំអគារ 7.6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 52m x 33m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   9

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $16,000/ខែ
 • ទំហំដី 52m x 33m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   9

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

   បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $4,200/ខែ
   បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 18.5m x 23m
 • ទំហំអគារ 13m x 13m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 18.5m x 23m
 • ទំហំអគារ 13m x 13m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 18m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $4,000/ខែ
 • ទំហំដី 18m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS