• ទំហំដី 20.8m x 44.2m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   9

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $1,790,000
 • ទំហំដី 20.8m x 44.2m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   9

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 11m x 23m
 • ទំហំអគារ 7.5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $4xx,000
 • ទំហំដី 11m x 23m
 • ទំហំអគារ 7.5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 28m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.2m
  • បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $1,2x0,000
 • ទំហំដី 28m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.2m
  • បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 52m x 33m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   9

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 52m x 33m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   9

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16m x 23m
 • ទំហំអគារ 10m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $290,000
 • ទំហំដី 16m x 23m
 • ទំហំអគារ 10m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $1.1M
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 17.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, សម្រាប់លក់

  $1,250,000
 • ទំហំដី 17.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 56.4m x 35m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 56.4m x 35m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $6xx,000
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS