• ទំហំដី 18.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 18.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 19m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 18.5m x 23m
 • ទំហំអគារ 13m x 13m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 18.5m x 23m
 • ទំហំអគារ 13m x 13m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 18m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $4,000/ខែ
 • ទំហំដី 18m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 16m x 20m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $3,000/ខែ
 • ទំហំដី 16m x 20m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $2,200/ខែ
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS