• ទំហំដី 11m x 23m
 • ទំហំអគារ 7.5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $4xx,000
 • ទំហំដី 11m x 23m
 • ទំហំអគារ 7.5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 28m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.2m
  • បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $1,2x0,000
 • ទំហំដី 28m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.2m
  • បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $1.1M
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 17.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, សម្រាប់លក់

  $1,250,000
 • ទំហំដី 17.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $6xx,000
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $638,000
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16.80m x 26m
 • ទំហំអគារ 12.50m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $780,000
 • ទំហំដី 16.80m x 26m
 • ទំហំអគារ 12.50m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS