• ទំហំអគារ 5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $ 320,000
 • ទំហំអគារ 5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 6m x 28m
 • ទំហំអគារ 6m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   06

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $350,000
 • ទំហំដី 6m x 28m
 • ទំហំអគារ 6m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   06

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 7m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $188,000
 • ទំហំដី 7m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $165,000
 • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS