• ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 7m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 7m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 9m x 30
 • ទំហំអគារ 8mx 22m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   18

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $2,500/ខែ
 • ទំហំដី 9m x 30
 • ទំហំអគារ 8mx 22m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   18

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 420m2
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 420m2
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 15m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   13

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $2,500/ខែ
 • ទំហំដី 15m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   13

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 18m x 28m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   15

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $10,000/ខែ
 • ទំហំដី 18m x 28m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   15

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 722m2
 • ទំហំអគារ 15m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះ, វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,800/ខែ
 • ទំហំដី 722m2
 • ទំហំអគារ 15m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះ, វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 13m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 15m
  • ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 13m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 15m
  • ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 15.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   9

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $2,000/ខែ
 • ទំហំដី 15.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   9

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 496m2
 • ទំហំអគារ 100m2
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 496m2
 • ទំហំអគារ 100m2
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS