• ទំហំអគារ 7.4m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $720,000
 • ទំហំអគារ 7.4m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 222m2
  • ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $4,750/m2
 • ទំហំដី 222m2
  • ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 15.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   9

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $4,000/m2
 • ទំហំដី 15.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   9

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 8m x 14m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $1.4M
 • ទំហំដី 8m x 14m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 222m2
  • ដី, ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $4,750/m2
 • ទំហំដី 222m2
  • ដី, ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 177m2
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   8

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 177m2
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   8

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 134m2
 • ទំហំអគារ 11m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   3

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $750,000
 • ទំហំដី 134m2
 • ទំហំអគារ 11m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   3

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1076m2
  • បន្ទប់គេង

   24

   បន្ទប់ទឹក

   27

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $3.8M
 • ទំហំដី 1076m2
  • បន្ទប់គេង

   24

   បន្ទប់ទឹក

   27

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS