• ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $3,800/ខែ
 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20.47m x 40m (800m2)
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $5,000/ខែ
 • ទំហំដី 20.47m x 40m (800m2)
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 27m x 80m (2160m2)
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $6,500/ខែ
 • ទំហំដី 27m x 80m (2160m2)
  • ដី, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS