• ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $1,200/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 25m x 57m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $9,000/ខែ
 • ទំហំដី 25m x 57m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 22m x 80m
 • ទំហំអគារ 17m x 31m
  • បន្ទប់ទឹក

   2

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $2,200/ខែ
 • ទំហំដី 22m x 80m
 • ទំហំអគារ 17m x 31m
  • បន្ទប់ទឹក

   2

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $4,900/ខែ
 • ទំហំដី 600m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 19m×60m
 • ទំហំអគារ 800m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $2,500/ខែ
 • ទំហំដី 19m×60m
 • ទំហំអគារ 800m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS