• ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $790,000
 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 22m x 54m
 • ទំហំអគារ 22m x 50m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $2,000,000
 • ទំហំដី 22m x 54m
 • ទំហំអគារ 22m x 50m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 25m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $160,000
 • ទំហំដី 20m x 25m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20.5m x 45m
 • ទំហំអគារ 18m x 43m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $1,800/m2
 • ទំហំដី 20.5m x 45m
 • ទំហំអគារ 18m x 43m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1,320m2
 • ទំហំអគារ 40m x 33m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1,320m2
 • ទំហំអគារ 40m x 33m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1,021m2
 • ទំហំអគារ 19.50m x 51m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $4,500/m2
 • ទំហំដី 1,021m2
 • ទំហំអគារ 19.50m x 51m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $300,000
 • ទំហំដី 9m x 23m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $2,200/m2
 • ទំហំដី 16m x 28m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 400m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $1,500/m2
 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 400m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS