• ទំហំអគារ 50m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $13/m2
 • ទំហំអគារ 50m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 165m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $25/m2
 • ទំហំអគារ 165m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 45m2 to 500m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $22/m2
 • ទំហំអគារ 45m2 to 500m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 102m2, 268m2, 370m2, 500m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $15/m2
 • ទំហំអគារ 102m2, 268m2, 370m2, 500m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 50m2 to 1,000m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $25/m2
 • ទំហំអគារ 50m2 to 1,000m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $7,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 450 sqm
  • បន្ទប់ទឹក

   3

   ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $3,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 450 sqm
  • បន្ទប់ទឹក

   3

   ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 32sqm & 45sqm
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $750-$1058/ខែ
 • ទំហំអគារ 32sqm & 45sqm
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 20m
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $9,500/ខែ
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 20m
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល, អគារ


  GIANTFOCUS