• ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ

  $1,600/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ


  GIANTFOCUS