• ទំហំដី 5,929m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $2,300/m2
 • ទំហំដី 5,929m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   08

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   08

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 25m x 57m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $9,000/ខែ
 • ទំហំដី 25m x 57m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 22m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   34

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $10,000/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 25m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 22m
  • បន្ទប់គេង

   33

   បន្ទប់ទឹក

   34

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 9m x 30
 • ទំហំអគារ 8mx 22m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   18

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $2,500/ខែ
 • ទំហំដី 9m x 30
 • ទំហំអគារ 8mx 22m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   18

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 700 sqm
  • បន្ទប់ទឹក

   7

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $4,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 700 sqm
  • បន្ទប់ទឹក

   7

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំអគារ 82 sqm
  • Bed

   1

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $500/ខែ
 • ទំហំអគារ 82 sqm
  • Bed

   1

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)


  GIANTFOCUS