អគារសម្រាប់លក់

$3M

Detail

Updated on October 12, 2022 at 7:36 am

 • Property ID: 00535
 • ទំហំដី

  14m x 20m

 • ទំហំអគារ

  12m x 14m

 • បន្ទប់គេង

  23

 • បន្ទប់ទឹក

  27

Description

ទំហំដី:  14m x 20m

ទំហំអគារ: 12m x 14m

ចំនួនជាន់: 6

បន្ទប់គេង: 23

បន្ទប់ទឹក: 27

សម្ភារះពេញ

ID: #BRM50223

Address

 • City: 7 Makara, Boeung Prolit
 • State/county: Phnom Penh
 • Country: United States

Similar Properties

 • ទំហំដី 8m x 15m
 • ទំហំអគារ 8m x 12m
  • សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $480,000
 • ទំហំដី 8m x 15m
 • ទំហំអគារ 8m x 12m
  • សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $6,000/m2
 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $6,000/m2
 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 909m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

  $1,350,000
 • ទំហំដី 909m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ


  PREVIOUS PROPERTY

  ផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួល

  NEXT PROPERTY

  អគារសម្រាប់ជួល