• ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $6,000/m2
 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 8m x 15m
 • ទំហំអគារ 8m x 12m
  • សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $480,000
 • ទំហំដី 8m x 15m
 • ទំហំអគារ 8m x 12m
  • សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $6,000/m2
 • ទំហំដី 353m2
 • ទំហំអគារ 10m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   17

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 306m2
 • ទំហំអគារ 2,142m2
  • បន្ទប់គេង

   21

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $2.5M
 • ទំហំដី 306m2
 • ទំហំអគារ 2,142m2
  • បន្ទប់គេង

   21

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន


  GIANTFOCUS