• ទំហំដី 715m2
    • សម្រាប់លក់, ហាងលក់ដូរ

    $5.8M
  • ទំហំដី 715m2
    • សម្រាប់លក់, ហាងលក់ដូរ


    GIANTFOCUS