• ទំហំដី 332m2
 • ទំហំអគារ 5,148.9m2
  • បន្ទប់គេង

   59

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $44,000/ខែ
 • ទំហំដី 332m2
 • ទំហំអគារ 5,148.9m2
  • បន្ទប់គេង

   59

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

   បន្ទប់គេង

   56

   បន្ទប់ទឹក

   56

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $12,000/ខែ
   បន្ទប់គេង

   56

   បន្ទប់ទឹក

   56

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 12m x 28m
 • ទំហំអគារ 12m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   62

   បន្ទប់ទឹក

   62

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $20,000/ខែ
 • ទំហំដី 12m x 28m
 • ទំហំអគារ 12m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   62

   បន្ទប់ទឹក

   62

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 332m2
 • ទំហំអគារ 5,148.9m2
  • បន្ទប់គេង

   59

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $44,000/ខែ
 • ទំហំដី 332m2
 • ទំហំអគារ 5,148.9m2
  • បន្ទប់គេង

   59

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំអគារ 16m x 28m
  • បន្ទប់គេង

   11

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $10,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 16m x 28m
  • បន្ទប់គេង

   11

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 17.6m x 48m
 • ទំហំអគារ 17.6m x 18m & 14m x 28m
  • បន្ទប់គេង

   44

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $12,000/ខែ
 • ទំហំដី 17.6m x 48m
 • ទំហំអគារ 17.6m x 18m & 14m x 28m
  • បន្ទប់គេង

   44

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 5000m2
  • បន្ទប់គេង

   104

   បន្ទប់ទឹក

   104

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $25,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 5000m2
  • បន្ទប់គេង

   104

   បន្ទប់ទឹក

   104

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 14.2m x 23m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   56

   បន្ទប់ទឹក

   56

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $10,000/ខែ
 • ទំហំដី 14.2m x 23m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   56

   បន្ទប់ទឹក

   56

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់ជួល, អគារ


  GIANTFOCUS