• ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   68

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់លក់, អគារ

  $6,800,000
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   68

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់លក់, អគារ


  GIANTFOCUS