• ទំហំដី 52m x 33m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   9

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 52m x 33m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   9

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 56.4m x 35m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 56.4m x 35m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.5m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS