• ទំហំដី 3,099m2
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   រមណីយដ្ឋាន, សម្រាប់លក់

  $850,000
 • ទំហំដី 3,099m2
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   រមណីយដ្ឋាន, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS