• ទំហំអគារ 75.65sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $289,000
 • ទំហំអគារ 75.65sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 56 sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $90,000
 • ទំហំអគារ 56 sqm
  • Bed

   1

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 61sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $77,000
 • ទំហំអគារ 61sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 77m2
  • Bed

   1

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $230,000
 • ទំហំអគារ 77m2
  • Bed

   1

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 51.33m2
  • Bed

   1

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $159,000
 • ទំហំអគារ 51.33m2
  • Bed

   1

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 158,23m2
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $300000
 • ទំហំអគារ 158,23m2
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS