• ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បន្ទប់ទឹក

   11

   ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់ជួល

  $2,000/ខែ
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បន្ទប់ទឹក

   11

   ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 4.2m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់ជួល

  $1,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 4.2m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS