• ទំហំដី 4.1m x 22.5m
 • ទំហំអគារ 4.1m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

  $300,000
 • ទំហំដី 4.1m x 22.5m
 • ទំហំអគារ 4.1m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 6.50m x 22m
 • ទំហំអគារ 4.50m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

  $278,000
 • ទំហំដី 6.50m x 22m
 • ទំហំអគារ 4.50m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 4.15m x 23m
 • ទំហំអគារ 4.15m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

  $130,000
 • ទំហំដី 4.15m x 23m
 • ទំហំអគារ 4.15m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS