• ទំហំដី 8.5m x 23m
 • ទំហំអគារ 8.5m x 23m
  • បន្ទប់គេង

   35

   បន្ទប់ទឹក

   35

   ផ្ទះសំណាក់, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $7,500/ខែ
 • ទំហំដី 8.5m x 23m
 • ទំហំអគារ 8.5m x 23m
  • បន្ទប់គេង

   35

   បន្ទប់ទឹក

   35

   ផ្ទះសំណាក់, សម្រាប់ជួល, អគារ


  GIANTFOCUS