• ទំហំដី 60m2
 • ទំហំអគារ 5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   3

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

  $350,000
 • ទំហំដី 60m2
 • ទំហំអគារ 5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   3

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 4.2m x 30m
 • ទំហំអគារ 4.2m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

  $175,000
 • ទំហំដី 4.2m x 30m
 • ទំហំអគារ 4.2m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 8.5m x 22m
 • ទំហំអគារ 8.5m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

  $1.7M
 • ទំហំដី 8.5m x 22m
 • ទំហំអគារ 8.5m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS