• ទំហំដី 4.3m x 25m
 • ទំហំអគារ 4.3m x 17
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

  $310,000
 • ទំហំដី 4.3m x 25m
 • ទំហំអគារ 4.3m x 17
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់


  GIANTFOCUS