• ទំហំអគារ 9m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បន្ទប់ទឹក

   10

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 9m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បន្ទប់ទឹក

   10

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 9m x 30m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 26m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $5,000/ខែ
 • ទំហំដី 9m x 30m
 • ទំហំអគារ 8.2m x 26m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 11m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   24

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 11m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   24

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 8.4m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   12

   បន្ទប់ទឹក

   12

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $2,800/month
 • ទំហំអគារ 8.4m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   12

   បន្ទប់ទឹក

   12

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 4.2m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $1,200/ខែ
 • ទំហំអគារ 4.2m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 8.5m x 22m
 • ទំហំអគារ 8.5m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $5,500/ខែ
 • ទំហំដី 8.5m x 22m
 • ទំហំអគារ 8.5m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   6

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS