• ទំហំដី 54m x 35m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.50m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 54m x 35m
 • ទំហំអគារ 21m x 16.50m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បុរី, វីឡាឃីង, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 5,527m2
  • ដី, សម្រាប់លក់, អគារ

  $1,600/m2
 • ទំហំដី 5,527m2
  • ដី, សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 5,527m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល, អគារ

  $27,000/ខែ
 • ទំហំដី 5,527m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 10m x 22m
 • ទំហំអគារ 7m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $3,000/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 22m
 • ទំហំអគារ 7m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 8m x 16m
 • ទំហំអគារ 6m x 10m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

  $185,000
 • ទំហំដី 8m x 16m
 • ទំហំអគារ 6m x 10m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 14m x 20m
 • ទំហំអគារ 9m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់ជួល

  $1,300/ខែ
 • ទំហំដី 14m x 20m
 • ទំហំអគារ 9m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់ជួល

  $2/sqm
 • ទំហំអគារ 3,200sqm
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 12m x 17m
 • ទំហំអគារ 16m x 23m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $1,500/month
 • ទំហំដី 12m x 17m
 • ទំហំអគារ 16m x 23m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 15m x 22m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

  $600,000
 • ទំហំដី 15m x 22m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16m x 20m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 16m x 20m
 • ទំហំអគារ 12m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 9m x 21m
 • ទំហំអគារ 6.8m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់ជួល

  $1,100/ខែ
 • ទំហំដី 9m x 21m
 • ទំហំអគារ 6.8m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 5,153m2
  • បន្ទប់គេង

   301

   សម្រាប់លក់, អគារ

  $35/m2
 • ទំហំដី 7,960 m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 25m x 35m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.5m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $2,xxx,xxx
 • ទំហំដី 25m x 35m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.5m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 92 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $180,000
 • ទំហំដី 92 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   Bath

   1

   យូនីត ខុនដូ, សម្រាប់លក់

  $145/m2
 • ទំហំដី 100m x 27m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 10m x 106m
 • ទំហំអគារ 9m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $880,000
 • ទំហំដី 10m x 106m
 • ទំហំអគារ 9m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 10m x 106m
 • ទំហំអគារ 9m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $8,000/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 106m
 • ទំហំអគារ 9m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $2,500/ខែ
 • ទំហំដី 11m x 70m
  • សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 20m x 100m
 • ទំហំអគារ 1,200m2
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $18,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 100m
 • ទំហំអគារ 1,200m2
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 100m
 • ទំហំអគារ 1,200m2
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $3,x00,000
 • ទំហំដី 20m x 100m
 • ទំហំអគារ 1,200m2
  • បន្ទប់គេង

   13

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 21m x 50m
 • ទំហំអគារ 16m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $5,000/ខែ
 • ទំហំដី 21m x 50m
 • ទំហំអគារ 16m x 24m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $xx/m2
 • ទំហំដី 65m x 90m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 9m x 28m
 • ទំហំអគារ 8m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $4,000/ខែ
 • ទំហំដី 9m x 28m
 • ទំហំអគារ 8m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 99
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   3

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $750/ខែ
 • ទំហំដី 99
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   3

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $xxx/m2
 • ទំហំដី 76m x 165m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $xxx/m2
 • ទំហំដី 51m x 80m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $650,000
 • ទំហំដី 32.15m x 40m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 55m2
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $900/ខែ
 • ទំហំដី 55m2
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 115m2
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $1400/ខែ
 • ទំហំដី 115m2
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $100,000
 • ទំហំដី 10.5 x 33m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 4.2ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $180/m2
 • ទំហំដី 95m x 45m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $8x/m2
 • ទំហំដី 65m x 90m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 17.6m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 13.2m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាទោល, វីឡាព្រីន, សម្រាប់លក់

  $8xx,000
 • ទំហំដី 17.6m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 13.2m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   8

   បុរី, វីឡាទោល, វីឡាព្រីន, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 4.2m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $800/ខែ
 • ទំហំអគារ 4.2m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់ជួល

  $550/m2
 • ទំហំដី 3,513m2
 • ទំហំអគារ 41m X 55m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 508m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $9/m2
 • ទំហំដី 508m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 18m x 50m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $850/m2
 • ទំហំដី 18m x 50m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 16m x 25m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $1,300/ខែ
 • ទំហំអគារ 16m x 25m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 80 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $500/ខែ
 • ទំហំដី 80 sqm
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   2

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,500/month
 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $1,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 14m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 14m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 3,090m2
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   រមណីយដ្ឋាន, សម្រាប់លក់

  $650,000
 • ទំហំដី 3,090m2
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   រមណីយដ្ឋាន, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 10m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $790,000
 • ទំហំដី 10m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 10m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 30m
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $40,000
 • ទំហំដី 15m x 41m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 417m2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 417m2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $135/m2
 • ទំហំដី 7,327m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $240,000
 • ទំហំដី 4,078m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $3xx/m2
 • ទំហំដី 5,597m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $240/Month

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $70/m2
 • ទំហំដី 10,414m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $56/m2
 • ទំហំដី 42m x 90m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $120/m2
 • ទំហំដី 33m x 93m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $30/m2
 • ទំហំដី 1,685m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 30m x 80m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $320/m2
 • ទំហំដី 30m x 80m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20.8m x 44.2m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   9

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $1,790,000
 • ទំហំដី 20.8m x 44.2m
 • ទំហំអគារ 14m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   7

   បន្ទប់ទឹក

   9

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $2,166/m2
 • ទំហំដី 10m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $1,550,000
 • ទំហំដី 19m x 25m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $300,000
 • ទំហំដី 4,344m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $3,000,000
 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល

  $3,800/ខែ
 • ទំហំដី 717m2
  • ដី, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $1,500 /ខែ
 • ទំហំដី 10m x 11m
 • ទំហំអគារ 10m x 11m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   10

   សម្រាប់ជួល, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $1,200/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $790,000
 • ទំហំដី 10m x 30m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 35m x 40m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $7,500/ខែ
 • ទំហំដី 35m x 40m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   8

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 60m x 190m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $100/m2
 • ទំហំដី 2,086m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $110/m2
 • ទំហំដី 26m x 80m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $65/m2
 • ទំហំដី 8,599 m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 2.2ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 2.2ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $125,000
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1,082m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $110,000
 • ទំហំដី 1,082m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 3,522m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $90/m2
 • ទំហំដី 3,522m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 65,378m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $3/m2
 • ទំហំដី 65,378m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 909m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

  $1,350,000
 • ទំហំដី 909m2
  • សម្រាប់លក់, អគារ

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   68

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់លក់, អគារ

  $6,800,000
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13.5m x 20m
  • បន្ទប់គេង

   68

   សណ្ឋាគារ, សម្រាប់លក់, អគារ

  $70/m2
 • ទំហំដី 9,060m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 3,099m2
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   រមណីយដ្ឋាន, សម្រាប់លក់

  $850,000
 • ទំហំដី 3,099m2
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   រមណីយដ្ឋាន, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $2,200/ខែ
 • ទំហំដី 10m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

  $8,000/month
 • ទំហំដី 15.5m x 24m
 • ទំហំអគារ 13m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   15

   បន្ទប់ទឹក

   17

   សម្រាប់ជួល, អគារ

 • ទំហំដី 19m x 50m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $470,000
 • ទំហំដី 19m x 50m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $1,200,000

   ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 5,929m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $2,300/m2
 • ទំហំដី 5,929m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 7.4m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $720,000
 • ទំហំអគារ 7.4m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 13m x 35m
 • ទំហំអគារ 10m x 27m
  • បន្ទប់គេង

   14

   បន្ទប់ទឹក

   13

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 222m2
  • ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $4,750/m2
 • ទំហំដី 222m2
  • ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 48m x 60m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $150,000
 • ទំហំដី 48m x 60m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 22m x 54m
 • ទំហំអគារ 22m x 50m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $2,000,000
 • ទំហំដី 22m x 54m
 • ទំហំអគារ 22m x 50m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 11m x 23m
 • ទំហំអគារ 7.5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $4xx,000
 • ទំហំដី 11m x 23m
 • ទំហំអគារ 7.5m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $65/m2
 • ទំហំដី 60m x 100m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1,291m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $3,000/m2
 • ទំហំដី 1,291m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 8m x 22m
 • ទំហំអគារ 6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

  $31x,000
 • ទំហំដី 8m x 22m
 • ទំហំអគារ 6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

   បន្ទប់គេង

   2

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $650/ខែ
   បន្ទប់គេង

   2

   Bath

   1

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 11m x 50m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $2,000/m2
 • ទំហំដី 11m x 50m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 7m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $1,800/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 7m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 12m x 21.5m
 • ទំហំអគារ 9m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   6

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 12m x 21.5m
 • ទំហំអគារ 9m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   6

   សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $600,000
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

   Bed

   01

   Bath

   01

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $450/ខែ
   Bed

   01

   Bath

   01

   សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 28m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.2m
  • បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $1,2x0,000
 • ទំហំដី 28m x 25m
 • ទំហំអគារ 14m x 14.2m
  • បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 18.5m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $300/m2
 • ទំហំដី 20m x 18.5m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 48 sqm2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

  $450/ខែ
 • ទំហំអគារ 48 sqm2
  • សម្រាប់ជួល, អាផាតមេន | ខុនដូ (Unit)

 • ទំហំដី 17m x 22m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $1.5M
 • ទំហំដី 17m x 22m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $35/m2
 • ទំហំដី 84,189m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 12m x 25m
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $1,700/ខែ
 • ទំហំដី 12m x 25m
  • សម្រាប់ជួល, ហាងលក់ដូរ

  $75/m2
 • ទំហំដី 50m x 100m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $750/m2
 • ទំហំដី 3,008m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $350/m2
 • ទំហំដី 1,800m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   08

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • បន្ទប់គេង

   08

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 25m x 98m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $850/m2
 • ទំហំដី 25m x 98m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $105,000
 • ទំហំដី 18m x 20m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $160/m2
 • ទំហំដី 3,690m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $600,000
 • ទំហំដី 20m x 50m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $200/m2
 • ទំហំដី 2,429m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 4.5Ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $250/m2
 • ទំហំដី 4.5Ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 15m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $300,000
 • ទំហំដី 15m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 151m x 133m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $20/m2
 • ទំហំដី 151m x 133m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 15m x 25.88m
 • ទំហំអគារ 13.60m x 16.20m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់លក់

  $2.1M
 • ទំហំដី 15m x 25.88m
 • ទំហំអគារ 13.60m x 16.20m
  • បន្ទប់គេង

   8

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $465,000
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $185,000
 • ទំហំដី 24m x 45m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,000/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   6

   បន្ទប់ទឹក

   7

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 40m x 150m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $199/m2
 • ទំហំដី 40m x 150m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 1,514m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $700/m2
 • ទំហំដី 1,514m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 25m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $160,000
 • ទំហំដី 20m x 25m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $2,xxx/m2
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $120,000
 • ទំហំដី 38m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 600m2
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 600m2
 • ទំហំអគារ 14m x 18m
  • វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $460,000
 • ទំហំដី 550m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 25m x 57m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $9,000/ខែ
 • ទំហំដី 25m x 57m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 50m x 40m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 50m x 40m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 37m x 93m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20.5m x 45m
 • ទំហំអគារ 18m x 43m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $1,800/m2
 • ទំហំដី 20.5m x 45m
 • ទំហំអគារ 18m x 43m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $410/m2
 • ទំហំដី 25m x 40m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $330,000
 • ទំហំដី 244m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $150,000
 • ទំហំដី 12m x 27m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $195,000
 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $350/m2
 • ទំហំដី 20m x 80m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $68/m2
 • ទំហំដី 3ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $180,000
 • ទំហំដី 24m x 45m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $158/m2
 • ទំហំដី 7,927m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 11 ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $16/m2
 • ទំហំដី 11 ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 2ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $60/m2
 • ទំហំដី 2ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $180,000
 • ទំហំដី 24m x 45m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $80/m2
 • ទំហំដី 103m x 80m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16.50m x 45m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $3,400/m2
 • ទំហំដី 16.50m x 45m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $130/m2
 • ទំហំដី 33m x 91m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 17m x 31m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $1,x00/m2
 • ទំហំដី 17m x 31m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 28 ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 2.4ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $170/m2
 • ទំហំដី 2.4ha
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 15m x 25m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $850,000
 • ទំហំដី 15m x 25m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $135/m2
 • ទំហំដី 7,327m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 40m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $2,500/m2
 • ទំហំដី 20m x 40m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំអគារ 50m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

  $13/m2
 • ទំហំអគារ 50m2
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 30m x 90m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $210/m2
 • ទំហំដី 30m x 90m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16m x 23m
 • ទំហំអគារ 10m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $290,000
 • ទំហំដី 16m x 23m
 • ទំហំអគារ 10m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   5

   បន្ទប់ទឹក

   6

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 4.2m x 30m
 • ទំហំអគារ 4.2m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

  $175,000
 • ទំហំដី 4.2m x 30m
 • ទំហំអគារ 4.2m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះល្វែង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 306m2
 • ទំហំអគារ 2,142m2
  • បន្ទប់គេង

   21

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

  $2.5M
 • ទំហំដី 306m2
 • ទំហំអគារ 2,142m2
  • បន្ទប់គេង

   21

   សម្រាប់លក់, អគារ, អគារអាផាតមិន

 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $638,000
 • ទំហំដី 16m x 25m
 • ទំហំអគារ 13m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 16.80m x 26m
 • ទំហំអគារ 12.50m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

  $780,000
 • ទំហំដី 16.80m x 26m
 • ទំហំអគារ 12.50m x 15m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   07

   បុរី, វីឡាឃ្វីន, វីឡាទោល, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 6.50m x 22m
 • ទំហំអគារ 4.50m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

  $278,000
 • ទំហំដី 6.50m x 22m
 • ទំហំអគារ 4.50m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 4.15m x 23m
 • ទំហំអគារ 4.15m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

  $130,000
 • ទំហំដី 4.15m x 23m
 • ទំហំអគារ 4.15m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, ផ្ទះអាជីវកម្ម, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 6m x 28m
 • ទំហំអគារ 6m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   06

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $350,000
 • ទំហំដី 6m x 28m
 • ទំហំអគារ 6m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   06

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $5,500/ខែ
 • ទំហំអគារ 20m x 33m
  • ការិយាល័យ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   06

   បន្ទប់ទឹក

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $4,500/ខែ
 • ទំហំដី 20m x 25m
 • ទំហំអគារ 10m x 18m
  • បន្ទប់គេង

   06

   បន្ទប់ទឹក

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 22.50m x 29m
 • ទំហំអគារ 16m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បន្ទប់ទឹក

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $3,500/ខែ
 • ទំហំដី 22.50m x 29m
 • ទំហំអគារ 16m x 14m
  • បន្ទប់គេង

   10

   បន្ទប់ទឹក

   05

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $550,000
 • ទំហំដី 14.50m x 24m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $300,000
 • ទំហំដី 9m x 23m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $4,900/ខែ
 • ទំហំដី 600m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $2,200/m2
 • ទំហំដី 16m x 28m
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 400m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $1,500/m2
 • ទំហំដី 20m x 30m
 • ទំហំអគារ 400m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $1,250/m2
 • ទំហំដី 10m x 30m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 26m x 60m
 • ទំហំអគារ 1,000m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

  $1,650,000
 • ទំហំដី 26m x 60m
 • ទំហំអគារ 1,000m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 19m×60m
 • ទំហំអគារ 800m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

  $2,500/ខែ
 • ទំហំដី 19m×60m
 • ទំហំអគារ 800m2
  • ឃ្លាំង, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 7m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $188,000
 • ទំហំដី 7m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់ជួល

  $600/ខែ
 • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

  $165,000
 • ទំហំដី 5.30m x 15.20m
 • ទំហំអគារ 5.30m x 7.20m
  • បន្ទប់គេង

   03

   បន្ទប់ទឹក

   04

   បុរី, វីឡាកូនកាត់, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 8m x 22m
 • ទំហំអគារ 6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

  $335,000
 • ទំហំដី 8m x 22m
 • ទំហំអគារ 6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 8m x 22m
 • ទំហំអគារ 6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់ជួល

  $1,200/ខែ
 • ទំហំដី 8m x 22m
 • ទំហំអគារ 6m x 12m
  • បន្ទប់គេង

   04

   បន្ទប់ទឹក

   05

   បុរី, វីឡាភ្លោះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំដី 19m x 25m
 • ទំហំអគារ 15m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   06

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $6,000/ខែ
 • ទំហំដី 19m x 25m
 • ទំហំអគារ 15m x 17m
  • បន្ទប់គេង

   05

   បន្ទប់ទឹក

   06

   បុរី, វីឡាទោល, សម្រាប់ជួល

  $5,000/ខែ
 • ទំហំដី 400m2
  • វីឡា, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 4m x 19m
  • ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $1,600/ខែ
 • ទំហំអគារ 4m x 19m
  • ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

 • ទំហំអគារ 4m x 19m
  • ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $1,600/ខែ
 • ទំហំអគារ 4m x 19m
  • ផ្ទះ, សម្រាប់ជួល

  $2,500/m2
 • ទំហំដី 20m x 180m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $2,200/m2
 • ទំហំដី 19.50m x 90m
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $680,000
 • ទំហំដី 411m2
  • ដី, សម្រាប់លក់

  $2,300/m2
 • ទំហំដី 33m×120m
  • ដី, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 18m X 40m
 • ទំហំអគារ 16m X 20m
  • បន្ទប់គេង

   08

   បន្ទប់ទឹក

   10

   វីឡា, សម្រាប់ជួល

  $15,000/ខែ
 • ទំហំដី 18m X 40m
 • ទំហំអគារ 16m X 20m
  • បន្ទប់គេង

   08

   បន្ទប់ទឹក

   10

   វីឡា, សម្រាប់ជួល


  GIANTFOCUS